آیا می توان از نئوناستر در کنار سایر روش های درمانی زردی استفاده کرد؟

از این دارو با داروها و درمان هایی مانند شربت فنوباربیتال که معمولاً در زردی نوزادان استفاده می شوند، طبق نظارت پزشک یا داروساز میتوان استفاده کرد. به طور مثال، استفاده از نئوناستر با فتوتراپی به صورت همزمان یک اثر مضاعف در کاهش میزان بیلی روبین ایجاد می کند.

دیدگاه خود را بنویسید